Predstavitev lovske družine Kanal

Lovska družina Kanal je bila ustanovljena leta 1953 in je eno najstarejših društev občine Kanal ob Soči. Ob ustanovitvi je družina štela 8 članov, kar je bil pogoj za ustanovitev lovske družine. Danes lovska družina šteje 67 članov. Leta 1955 ji je tedanja oblast z odločbo oddala v upravljane lovišče "Kanal". Meje tedanjega lovišča se niso veliko razlikovale od današnjih meja. Z koncesijsko odločbo leta 2004 je bilo lovski družini dano v upravljanje lovišče s šifro 1201, katere velikost lovne površine meri skoraj 5900 ha.

Lovišče lovske družine leži na obeh bregovih spodnjega toka reke Soče. Smaragdna reka deli lovišče na dva skoraj enaka dela. Teren je hribovit, silno razčlenjen, gozdnat in zaraščen. Pašnikov in senožeti skoraj ni več. Le še redki domačini se še ukvarjajo z živinorejo in drobnico. Ljudje se starajo, mladi odhajajo v dolino. Življenjski pogoji so se močno spremenili in zaradi spremembe habitata se je spremenila vrsta lovne divjadi.

V preteklosti je bila glavna lovna divjad kotorna, zajec, jerebica in fazan. Parkljaste divjadi skoraj niso poznali. Danes pa, ja danes pa tega ni več, le še kakšen zajec se včasih pokaže. Je pa zato, na veselje ali žalost kot se vzame, veliko divjih prašičev, srnjadi, jelenjadi, muflonov in gamsov. Visoka divjad ima odlične pogoje za razmnoževanje in prehranjevanje. V gozdovih, kjer prevladujejo bukev, kostanj, hrast in na zapuščenih senožetih in pašnikih leska. Ob zapuščenih zaselkih, hišah so sadovnjaki z avtohtonimi vrstami sadnega drevja, kar je jeseni prava poslastica za  številčno divjad. Zaradi težko dostopnega terena in mirnimi kotički, se lahko pohvalimo, da je divja mačka reden prebivalec našega lovišča in je poleg lisice edina zver v lovišču.

Visoka divjad pa povzroča tudi nevšečnosti. Divji prašiči in jelenjad povzročajo veliko škod kmetom. Posebno še na travnatih površinah in poljščinah. Le z veliko mero strpnosti kmetov in velikimi napori lovcev se še nekako obvladuje nastalo situacijo. Pri vsem tem pa z žalostjo lahko rečemo, da si je oblast z raznimi odločbami umila roke in probleme pustila kmetom in lovcem.

Člani lovske družine dobro skrbijo za lovske objekte. Poleg lovskega doma imajo lastno strelišče in šestnajst krmišč za zimsko krmljenje divjadi. Vsako leto se očisti nekaj deset kilometrov lovskih stez in poti, pokosi se kar nekaj ha gozdnih jas ter senožeti. Letošnja zima je bila še posebej neizprosna. Zaradi žledu je bilo poškodovanih nekaj več kot 900 ha lovne površine. Lovci so vložili veliko truda, da so očistili vsaj glavne poti do krmišč in poti za izvajanje lova. Trajalo bo kar nekaj let, da se bodo prizadete površine sanirale.

Odgovorne osebe v LD Kanal

  • starešina: Milivoj Hlede
  • gospodar: Vasja Bernik
  • tajnik: Nejc Testen- Kos
  • cenilec škode: Jože Makorič
  • koordinator čuvajev: Ivan Križnič